RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest:

KOJRA Sp. z o.o., REGON 364789534 , NIP 5272773807 ul. Piłsudskiego 4b lok. 2, 05-077 Warszawa, tel. +48 22 559 75 55; +48 511 125 685; +48 511 125 335 e-mail: biuro@kojra.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty handlowej, przygotowania i zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków administratora danych nałożonych odrębnymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje KOJRA Sp. z o.o.